Stämma

Ordinarie föreningsstämma den 28 oktober 2020, kl.18:00
kommer att hållas utomhus mellan Södra Kungsvägen 228
och Västra Allén 16.

Ärenden som medlem önskar få behandlade på föreningsstämman
ska skriftligen anmälas till styrelsen senast den 4 oktober 2020.

Kallelse och dagordning till årsstämma 2020-10-08

Den som är förhindrad att närvara på stämman kan rösta genom att lämna fullmakt. Styrelsen har beslutat att andra än de som anges i stadgarna (i § 41 anges annan medlem, make eller varaktigt samboende närstående) får vara ombud för en medlem och ett ombud får företräda fler än en medlem. En blankett “Fullmakt” bifogas.

FULLMAKT för att rösta på stämman

Årsredovisningen och andra handlingar finns tillgängliga utanför styrelserummet på Södra Kungsvägen 228 från och med onsdagen den 14 oktober.

—-

Här finner du protokoll från ordinarie- och extra-föreningsstämmor
i Brf Äpplet 1-5 i pdf-format
Klicka på länkarna nedan.

Protokoll 28 oktober 2020
Kontakta någon i styrelsen om ni vill ha någon eller några bilagor utlämnade.
Protokoll 13 november 2019
Protokoll extrastämma 18 oktober 2019
Protokoll 24 oktober 2018
Protokoll 19 maj 2018 Extra stämma
Protokoll 25 oktober 2017
Protokoll 26 oktober 2016
Protokoll  21 oktober 2015        Övriga frågor
Protokoll  20 oktober 2014
Protokoll_23 oktober 2013       Övriga frågor
Protokoll_24 oktober 2012
Protokoll_24 oktober 2011
Protokoll_13 oktober 2010