Breviks Samfällighetsförening

Föreningens uppgift är att i Brevik förvalta en gemensamhetsanläggning som består av centralantenn, grönytor, gångstråk och lekplatser samt anordningar för dagvatten. Området omfattar kvarteren Breviks gård, Äpplet och Päronet.

Breviks samfällighets hemsida

Området innehåller tre boendeformer:

  • Hyresrätter i Breviks Centrum (Carl Urban), förvaltare Kilen AB.
  • Bostadsrätter Brf Breviks gård, Brf Huvudgården, Brf Äpplet 1-5.
  • Parhus 23 st.

Samtliga fastighetsägare är medlemmar i samfälligheten.

Föreningen bildades 1993 och den sköts av en styrelse, vilken väljs på föreningsstämma varje år i april. Styrelsen upphandlar entreprenörer för sommarskötsel av gräsytor och häckar och vinterunderhåll av våra gång- och cykelvägar. Den skall också upprätta en plan för underhåll och förnyelse av området så att erforderliga medel skall kunna avsättas i en fond. Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan de ingående fastigheterna utifrån antal bostadslägenheter (244 st.).

Boende i Brf Äpplet 1-5 vänder sig till den egna styrelsen för att få aktuella kontaktuppgifter till samfällighetens styrelse.

Breviks samfällighet har tecknat avtal med Tele2, bredband 250/50Mbit/s, IP-telefoni bas (gruppavtal) och TVbas (distributionsavtal). Detta ingår i vår samfällighetsförenings medlemsavgift.
Det är varje enskilt hushålls uppgift att själv kontakta Tele 2 för att koppla upp sig mot bredbandsavtalet eller höja den ursprungliga bredbandshastigheten 100-150Mbit/s, hänvisa till Breviks samfällighets avtal. Nya kunder får den utrustning som behövs kostnadsfritt. Alla frågor kring tillval och andra tillägg samt frågor av teknisk karaktär som rör avtalet ställs direkt Tele 2 kundservice för gruppavtal telefon 0775/17 17 20.

Du kan också göra tilläggsbeställning:
– om du vill ha ännu snabbare bredband
– om du vill ha fler TV-kanaler än grundutbudet

Följande abonnemangsfria digitala tv-kanalersänds just nu på våra adresser (TVbas grundutbud)

Varje vår och höst inbjuds till trädgårdsdagar och efter genomfört värv till en stunds gemenskap över en lättare förtäring.

Mailsadress till samfälligheten: breviksamfällighet@gmail.com
Hemsida: https://brevikssamfallighet.com

Org.nr 716420-8550

Är du intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedningen på mail:
valberedningbreviksamfallighet@gmail.com
senast 2022-03-23
, se infobrev här


Föreningsstämma Brevikssamfällighetsförening 2023
ägde rum söndagen den 23 april kl.13:00
Södra Kungsvägen 238, Klubblokalen, plan -1VAD ÄR EN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ?
En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer och det är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen.
Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det är ägarna av deltagande fastigheter som är ansvariga för drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse det som finns med i anläggningsbeslutet, till exempel enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bredband/TV.
I en samfällighetsförening finns stadgar med bestämmelser för hur verksamheten ska drivas. Det finns också vissa lagar och regler som föreningen är skyldiga att följa.
Anläggningsbeslut är ett beslut som fattas av lantmätare vid en förrättning. Beslutet omfattar bl.a. gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och vilka fastigheter som är anslutna.