Breviks Samfällighetsförening

Föreningens uppgift är att i Brevik förvalta en gemensamhetsanläggning som består av centralantenn, grönytor, gångstråk och lekplatser samt grovsoprum och anordningar för dagvatten. Området omfattar kvarteren Breviks gård, Äpplet och Päronet.

Området innehåller tre boendeformer:

  • Hyresrätter i Breviks Centrum (Carl Urban), förvaltare Kilen AB.
  • Bostadsrätter Brf Breviks gård, Brf Huvudgården, Brf Äpplet 1-5.
  • Parhus 23 st.

Samtliga fastighetsägare är medlemmar i samfälligheten.

Föreningen bildades 1993 och den sköts av en styrelse, vilken väljs på föreningsstämma varje år i april. Styrelsen upphandlar entreprenörer för sommarskötsel av gräsytor och häckar och vinterunderhåll av våra gång- och cykel vägar. Den skall också upprätta en plan för underhåll och förnyelse av området så att erforderliga medel skall kunna avsättas i en fond. Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan de ingående fastigheterna utifrån antal bostadslägenheter (244 st.).

Boende i flerbostadshus kan vända sig till den egna styrelsen i frågor som rör samfälligheten.

Genom att föreningen träffat avtal med ComHem kan medlemmarna förses med Kabel-TV och Bredband. Det är varje enskilt hushålls uppgift att själv kontakta ComHem för att koppla upp sig mot vårt avtal. Nya kunder får den utrustning som behövs kostnadsfritt. Alla frågor kring tillval och andra tillägg samt frågor av teknisk karaktär som rör avtalet ställs direkt till ComHems kundservice för gruppavtal telefon 0775/17 17 20.

Varje vår och höst inbjuds till trädgårdsdagar och efter genomfört värv till en stunds gemenskap över en lättare förtäring.

Lidingö   2019