Intergritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY 2018-05-25   (i pdf-format för utskrift)

Bostadsrättsföreningen Äpplet 1–5, org.nr 769606-6310, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Föreningen värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är föreningens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information föreningen samlar in och hur denna används.

Personuppgiftsansvarig
Bostadsrättsföreningen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker i relationen med dig som är:
  Medlem i föreningen
  Hyresgäst eller hyresgäst i andra hand
  Kontaktperson hos någon av våra leverantörer

Bostadsrättsföreningen ansvarar även för behandlingen av personuppgifter som sker på bostadsrättsföreningens hemsida.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Att behandla personuppgifter innebär att man kan lagra, radera, läsa och skicka dem. De personuppgifter vi samlar in är de som krävs enligt lag och behövs för att fullfölja ändamålet med bostadsrättsföreningen stadgar. Bostadsrättsföreningen har att upprätthålla och hantera lägenhets- och medlemsregister enligt lag.
De personuppgifter vi samlar in är:
  Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-post)
  Identifikationsuppgifter (t ex namn, födelsedatum eller personnummer)
  Uppgifter om medlemskap i bostadsrättsföreningen (t ex medlemskap, andelstal och lägenhetsnummer)
  Finansiella uppgifter (t ex uppgifter om ägande, skulder, arvoden, betalda eller obetalda avgifter och kreditupplysningar)

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst eller andrahandshyresgäst. De personuppgifter vi samlar in är:
  Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)
  Identifikationsuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum eller personnummer)
  Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som kontaktperson för någon av våra leverantörer. De personuppgifter vi samlar in är:
  Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)

Vi har idag uppgifter sparade i följande register:
  Överlåtelse- och upplåtelseavtal
  Pantsättningsregister
  Medlemsförteckning
  Hyresgästförteckning
  Lägenhetsförteckning
  Register över P-platsinnehavare
  Register över telefonnummer till passersystem
  Nyckelregister över utlämnade nycklar till gemensamma utrymmen
  Foton finns i våra informationsblad och på hemsidan

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter
De huvudsakliga ändamålen med bostadsrättsföreningens behandling av personuppgifter är att uppfylla de krav som bostadsrättsföreningen har för att driva sin verksamhet.

För dig som är medlem innebär det att vi hanterar dina personuppgifter för att sköta bostadsrättsföreningens medlems- och lägenhetsregister. Vi hanterar dina personuppgifter för att sköta avisering, ut- och inbetalningar samt bokföring. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i sådana ärenden som berör dig som boende i bostadsrättsföreningen.

För dig som hyr lägenhet i andra hand hos någon av våra medlemmar hanterar vi dina personuppgifter för att dels kunna hantera samtycket till uthyrningen samt dels kunna komma i kontakt med dig i sådana frågor som rör ditt boende i bostadsrättsföreningen.

För dig som kontaktperson för någon av bostadsrättsföreningens leverantörer så hanterar vi dina personuppgifter för att hålla ett leverantörsregister och sköta samarbetet med din arbetsgivare.

Vi använder endast dina personuppgifter för det ändamål för vilket vi har samlat in dem för.

Vilka uppgifter vi lämnar ut
Dina uppgifter visas för och hanteras av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i din bostadsrättsförening samt för valda revisorer.

Bostadsrättsföreningen lämnar ut personuppgifter till av bostadsrättsföreningen anlitade leverantörer för att utföra behandlingen enligt ovan. Vi upprättar biträdesavtal med respektive anlitad leverantör för att säkerställa att våra personuppgifter hanteras och skyddas på ett adekvat sätt i de fall detta är nödvändigt.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part då det finns krav på detta enligt lag eller då du har lämnat samtycke till en tredje part. Detta gäller t.ex. när en mäklare anlitas av dig för att sälja din lägenhet.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Bostadsrättsföreningen sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, fullgöra bostadsrättsföreningens åtagande samt gällande lagstiftning. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få hanteras tas de bort då du återkallar ditt samtycke om de inte behövs för några andra rättsliga förpliktelser.

Vilka rättigheter har du som registrerad
För det fall du önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, har du rätt att beställa information om de personuppgifter vi behandlar om dig genom att skicka en ansökan om detta till vår postadress – Brf Äpplet 1-5, Södra Kungsvägen
228, 181 62 Lidingö eller e-post – info@brfapplet.se

Ändringar i Integritetspolicy
Föreningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på föreningens hemsida.